Revision 24-10-2019

1. Klubbens navn og hjemsted.

1.1 Klubbens navn er Vejle Budo klub og er en sammenslutning af følgende klubber:

 •  Vejle Judo Klub, forkortet VJK.
 •  Vejle Shotokan Karate-do, forkortet VSK.
 •  Vejle Jiu-Jitsu Klub, forkortet VJJK.

1.2 Klubbens hjemsted er Vejle Kommune.

2. Formål

2.1 Klubbens formål er at fremme interessen for – og opøve sine medlemmer i Judo, Karate og Jiu-Jitsu.

2.2 Bestyrelsen skal sikre at klubbens værdigrundlag er beskrevet og bliver udbredt i klubben. Værdigrundlaget skal understøtte klubbens formål.

2.3 For at hædre stifteren Einer Hau, overrækker bestyrelsen hvert år “Einer Hau pokalen” til en person der har ydet en særlig indsats for klubben. Pokalen overrækkes omkring stifterens fødselsdag – den 1. Marts.

3. Organisatoriske tilhørsforhold

3.1 Klubben er medlem af:

 •  Dansk Judo og Ju-Jitsu Union, DJU.
 •  Dansk Karate Forbund, DKF.
 •  Shotokan Karate-Do International Federation, SKIF.
 •  Dansk Idrætsforbund, DIF.
 •  De Danske Gymnastikforeninger, DGI.
 •  Dansk Jiu-jitsu & Selvforsvars Forbund, DJSF.
 •  DGI Sydøstjylland.
 •  Samvirkende Idrætsklubber i Vejle, SIV.
 •  Vejle Idrætsråd, VIR.

Og er underkastet disses love og bestemmelser.

4 Optagelse af medlemmer.

4.1 Som medlem kan optages enhver person, der vil underkaste sig bestemmelserne i denne vedtægt.

4.2 Optagelse af umyndige personer som medlem af klubben kræver samtykke fra forældre eller værge.

4.3 Personer, der har været straffet for vold el. lign., kan kun optages som medlem, hvis bestyrelsen godkender indmeldelsen.

4.4 Personer, der er ekskluderede af klubben, kan kun optages som medlem, hvis en enig bestyrelse godkender indmeldelsen.

4.5 I klubben kan optages såvel aktive som passive medlemmer. Ved passivt medlemskab forstås medlemmer, der ikke deltager i idrætsaktiviteter.

4.6 Indmeldelse skal ske via klubbens hjemmesider.

4.7 Personer, der i særlig grad har støttet klubbens virke, kan udnævnes til æresmedlemmer. Beslutningen om udnævnelsen træffes af bestyrelsen med 2/3 stemmer for.

5. Kontingenter.

5.1 For medlemskab i klubben betales kontingent. Kontingent for aktive medlemmer opkræves forud pr. 1/9 og 1/2.

5.2 I kontingentet er der indeholdt en andel til klubbens drift, som bestyrelsen fastsætter, og en andel til den enkelte afdeling, hvis størrelse fastsættes på et afdelingsmøde før hvert års ordinære generalforsamling.

5.3 Ønsker medlemmet at være ”aktiv” i flere af klubbens afdelinger, betales der et højere kontingent, som fastsættes af bestyrelsen.

5.4 Kontingent for passive medlemmer opkræves 1 gang årligt pr. 1/9.

5.5 Kontingentsatsen for aktive medlemmer gradueres efter hvilket træningshold, medlemmet har valgt.

5.7 Æresmedlemmer er kontingentfri, men har samme rettigheder som klubbens aktive medlemmer.

6. Udmeldelse.

6.1. Udmeldelse kan ske via kontaktformularen på klubbens hjemmesider eller en mail til holdets instruktør.

6.2 Kontingent skal betales til og med den sæson, hvor udmeldelsen sker.

7. Udelukkelse / Eksklusion.

7.1 Når et medlem er i betalingsrestance udover 2 måneder, anses medlemmet som udmeldt.

7.2 Instruktøren på holdet, eller i dennes fravær assistentinstruktør, kan med øjeblikkelig varsel bortvise et medlem fra træningen gældende for resten af dagen. Bestyrelsen skal underrettes straks herefter (Ved telefon, SMS eller mail).

7.3 Når særlige forhold giver anledning dertil, kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Ved uenighed i bestyrelsen kan medlemmet kun ekskluderes, hvis det besluttes på en ekstraordinær generalforsamling.

7.4 Et bestyrelsesmøde, hvor en eksklusionssag er på dagsordenen, skal indkaldes med mindst 8 dages varsel. Det skal fremgå af indkaldelsen, hvem der ønskes ekskluderet og med hvilken begrundelse.

7.5 Det medlem, som er indstillet til eksklusion, skal have skriftlig besked pr. mail om dette samtidig med bestyrelsen. Medlemmet har ret til at overvære sagens behandling i bestyrelsen og til at udtale sig om den. Uanset om medlemmet er medlem af bestyrelsen, har medlemmet ingen stemmeret.

7.6 Et ekskluderet medlem har ret til at få sagen forelagt på en ekstraordinær generalforsamling. Det medlem, som er ekskluderet eller er indstillet til eksklusion, har ret til at overvære sagens behandling og til at udtale sig om den, men har ikke stemmeret.

8. Generalforsamling.

8.1 Med de indskrænkninger, som medlemskabet af de i § 3 nævnte organisationer medfører, er generalforsamlingen klubbens øverste myndighed.

8.2 Medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, og de af bestyrelsen indbudte personer har ret til at deltage i generalforsamlingen.

8.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober eller november med dagsorden indeholdende mindst nedenstående punkter:

 • 1. Valg af dirigent, § 8.4.
 • 2. Formandens beretning, samt godkendelse heraf.
 • 3. Forelæggelse af regnskab og budget, jf. § 11.3, samt godkendelse heraf.
 • 4. Godkendelse af kontingentsatser, jf. § 5.1.
 • 5. Indkomne forslag, jf. § 8.6.
 • 6. Præsentation af de bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, som er valgt i hver af afdelingerne, jf. §10.3.
 • 7. Valg af formand, jf. § 10.4
 • 8. Valg af 2 revisorer og en suppleant, jf. § 12.1.
 • 9. Evt.

8.4 Generalforsamlingen vælger en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

8.5 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 6 ugers varsel ved mail. Desuden opslås indkaldelsen i klubben. Dagsorden for generalforsamlingen deles senest 14 dage før afholdelsen.

8.6 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

8.7 Valgbar til bestyrelsen er alle myndige medlemmer, der har mindst 3 måneders anciennitet som medlem.

8.8 Stemme- og taleret på generalforsamlingen har aktive seniormedlemmer (15 år og derover) med mindst 3 måneders anciennitet som medlem.

8.9 For vedtagelse af vedtægtsændring kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

8.10 For vedtagelse af eksklusion kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Afstemning i eksklusionssager skal altid være skriftlig.

8.11 Hvor andet ikke er bestemt, er almindelig stemmeflerhed afgørende.

8.12 Enhver medlem kan møde på vegne af og stemme for op til 2 andre medlemmer ved fremvisning af skriftlig fuldmagt(er).

8.13 Afstemning skal foregå skriftligt, hvis blot en af de stemmeberettigede ønsker det.

8.14 Generalforsamlingens beslutninger og referat af forhandlingerne føres til referat. Referatet kan føres elektronisk. Referatet lægges på medlemsdelen af klubbens hjemmesider.

9. Ekstraordinær generalforsamling.

9.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen ved stemmeflertal. Desuden skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller krav herom til bestyrelsen. De eller de punkter, som ønskes drøftet, skal fremgå af kravet om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

9.2 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter, at kravet er modtaget af et bestyrelsesmedlem. Indkaldelsen, der sker efter samme regler som til ordinær generalforsamling, skal

indeholde en dagsorden med angivelse af de punkter, som ønskes drøftet.

9.3 På en ekstraordinær generalforsamling kan kun træffes beslutning om det eller de punkter, der har været årsag til indkaldelsen.

10. Bestyrelsen.

10.1 Bestyrelsen består af en formand og to repræsentanter fra hver afdeling.

10.2 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af klubben under ansvar overfor generalforsamlingen.

10.3 Hver afdeling vælger 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter på et afdelingsmøde inden generalforsamlingen Valget sker for en periode på 2 år, og bestyrelsesmedlemmerne afgår med halvdelen

ved hvert valg. Hvis begge bestyrelsesmedlemmer er nyvalgte, er den med færrest stemmer kun valgt for 1 år. Ingen af afdelingerne kan besætte mere end 2 pladser i bestyrelsen udover formanden.

10.4 Formanden vælges på den ordinære generalforsamling for en periode på 2 år.

10.5 Bestyrelsen konstituerer sig snarest og senest 14 dage efter generalforsamlingen med næstformand, sekretær og kasserer.

10.6 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

10.7 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når formanden eller næstformand og herudover 1 fra hver afdeling er til stede.

10.8 Foreningen tegnes af formanden.

10.9 I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

10.10 Ved økonomiske dispositioner, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af hele bestyrelsen.

10.11 Bestyrelsen kan forpligte Vejle Budo klub for indtil 1/3 af klubbens aktiver, dog max 100.000,- kr.

10.12 Bestyrelsen skal føre en protokol over sine forhandlinger, som skal være tilgængelig på medlemsdelen af klubbens hjemmesider.

11. Regnskab.

11.1 Klubbens regnskabsår er fra 1/8 til 31/7.

11.2 Regnskabet skal foreligge revideret 14 dage før ordinær generalforsamling. Regnskabet vedhæftes indkaldelsen til generalforsamling.

11.3 Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

12. Revision

12.1 Valgbar som revisor er ethvert medlem, der er myndig. Valget sker for en periode på 2 år, og revisorerne afgår med halvdelen ved hvert valg. Hvis begge revisorer er nyvalgte, er den med færrest

stemmer kun valgt for 1 år.

12.2 Revisorerne skal hvert år kritisk gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.

12.3 Revisorerne har til enhver tid adgang til at kontrollere klubbens regnskab og få adgang til bilagsmateriale.

13. Andre tillidsposter

13.1 Medmindre bestyrelsen har besluttet andet, er formanden og næstformanden presse repræsentanter for klubben.

13.2 Der vælges på hvert års ordinære generalforsamling en fanebærer.

14. Forpligtelser

14.1 Medlemmerne er forpligtet til at overholde denne vedtægts bestemmelser samt de reglementer og påbud, som bestyrelsen finder det formålstjenlig at indføre og/eller dikteres klubben af de organisationer, den er medlem af.

15. Andre bestemmelser

15.1 Klubben hæfter ikke for udgifter eller andet tab i forbindelse med evt. uheld under træning og kampe. I Danmark skal klubben dog efter anmodning sikre sine medlemmer hjemtransport ved uheld eller sygdom.

15.2 Medlemmer med sygdom, der forhindrer deltagelse i træning, samt gravide, kan blive kontingentfri. Ansøgning skal ske ved en mail til et af bestyrelsesmedlemmerne.

15.3 Hvis et medlem ønsker at starte for sig selv eller på anden måde tjene penge ved udøvelse af Judo, Karate eller Jiu-Jitsu, skal dette godkendes af bestyrelsen, (aht ordens- og amatørbestemmelserne).

15.4 Et medlem under VBK kan ikke underskrive en sponsorkontrakt uden bestyrelsens skriftlige tilladelse, (aht. sponsor reglement fra de forbund klubben er medlem af). 

15.5 Hvis der opstår en krisesituation i form af doping, dødsfald, ulykke eller lign. i afdelingerne, skal formanden underrettes omgående. Pressehenvendelser henvises til formanden.

16. Klubbens opløsning

16.1 Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling.

16.2 Klubben kan ikke opløses, så længe 3 af dens medlemmer gør krav på dens beståen.

16.3 I tilfælde af foreningens opløsning skal klubbens aktiver anvendes til idrætslige formål. 

Vedtaget på Generalforsamlingen, den 27. November 2019